Zelów. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Forum Funduszy Unijnych - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Środa, 08 kwietnia 2020
Wybierz miasto na mapie
Forum Funduszy Unijnych
Data dodania: 2019-03-13 19:23:57
Forum Funduszy Unijnych
Źródło zdjęcia: facebook - Fundusze unijne, dofinansowania, dotacje
Bezpłatne spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pn. „Forum Funduszy Unijnych".

Spotkanie odbędzie się 14 marca 2019 r. w godz. 10:00 - 12:30 (rejestracja od godz. 9:30) w Gminie Zelów w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym przy Patykach (Kolonia Łobudzice 18c).

10:00 Powitanie uczestników spotkania - Pan Tomasz Jachymek Burmistrz Zelowa
10:05 Przemówienia zaproszonych gości
10:20 Wystąpienie Pana Grzegorza Wojciechowskiego Wicemarszałka Województwa Łódzkiego

10:30-11:50 Bezpośrednie formy wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej:

I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy z zakresu:

Rozwoju infrastruktury badań i innowacji;
infrastruktury B+R przedsiębiorstw;
projektów B+R przedsiębiorstw – typ projektu 1 i 2.
.

II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka z zakresu:
terenów inwestycyjnych;
profesjonalizacji usług biznesowych;
modelów biznesowych MŚP;
Inicjatywy JEREMIE 2.

III Transport z zakresu:

niskoemisyjnego transportu miejskiego.

IV Gospodarka niskoemisyjna z zakresu:
termomodernizacji budynków.

V Ochrona środowiska z zakresu:
gospodarki wodnej i zarządzania ryzykiem;
gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

VIII Zatrudnienie z zakresu:

wsparcia aktywności zawodowej osób po 29. roku życia;
wsparcia przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

IX Włączenie społeczne z zakresu:

aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym – typ projektu 1 i 2;
usług społecznych i zdrowotnych.

X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie z zakresu:
powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i ich pracowników, w tym poprzez bony szkoleniowe; outplacementu;
programów z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty
do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej;
działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy.

XI Edukacja, kwalifikacje, umiejętności z zakresu:

Edukacji przedszkolnej;
Kształcenia zawodowego.
Najczęściej popełniane błędy przy realizacji projektów oraz występujące nieprawidłowości w trakcie kontroli Beneficjentów.
Bezpośrednie formy wsparcia w ramach Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (wybrane obszary tematyczne):
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z zakresu:
Inwestycji w OZE oraz systemy ciepłownicze i sieci chłodów, w tym kogeneracji;
Gospodarki odpadami komunalnymi.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 z zakresu:

prac B+R oraz opracowania i wdrażania innowacji;
promocji marek produktowych przedsiębiorstw.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 z zakresu:

Budowy sieci szerokopasmowych o wysokich parametrach; Szkoleń cyfrowych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z zakresu:

Szkoleń na rzecz przedstawicieli władz samorządu gminnego (formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3), kluczowych pracowników pomocy społecznej (rozwiązania organizacyjno-prawne) oraz sędziów, urzędników i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości;
działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych.

Zgłoś swoją inwestycję i zrealizuj ją w nowej perspektywie finansowej
na lata 2021-2027. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

11:50-12:00 Oferta Fundacji Rozwoju Gminy Zelów dla przedsiębiorców i osób uruchamiających działalność gospodarczą

12:00-12:30 Konsultacje indywidualne.

Źródło: UM Zelów
AK
Tagi: forum, fundusze, unijne, Zelów
Najczęściej czytane
go to top